« terug naar vorige pagina

Privacystatement

Privacyverklaring Apotheek Nederhorst

Dit is de privacyverklaring van Apotheek Nederhorst. Wij verlenen u als klant graag onze dienstverlening. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat wij informatie over u vastleggen en soms ook delen met derden. Ons uitgangspunt is dat wij alleen de informatie gebruiken en verwerken, die noodzakelijk is om onze dienstverlening mogelijk te maken. Wij voldoen aan geldende wet en regelgeving, waaronder de Algemene verordening Gegevensbescherming en de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). In dit document leest u wat wij doen om zorgvuldig om te gaan met uw informatie en welke rechten u heeft.

Voor wie is deze verklaring?
U bent onze klant en wij verstrekken op verzoek (medische) hulpmiddelen en medicatie.

Wat registreren en verwerken wij?
Om u onze dienstverlening te bieden, hebben wij de volgende informatie van u nodig:
• Naam
• Adres
• Woonplaats
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Geslacht
• BSN-nummer
• IBAN-nummer
Daarnaast ontvangen wij medische informatie, in de vorm van voorgeschreven medicijnen, (medische) hulpmiddelen, bijwerkingen en laboratoriumwaarden. Ook informatie over uw zorgverzekering zoals uw klantnummer en de verzekeraar registreren wij. De gronden voor verwerking betreffen dus een overeenkomst en de wettelijke grondslagen.
Om de kwaliteit van onze dienstverlening in de gaten te houden en te verbeteren, voeren wij regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken uit en soms nemen wij telefoongesprekken op. Voor uw en onze veiligheid worden camerabeelden van de wachtruimte vastgelegd.

Waarom doen wij dit?
Allereerst ontvangt u van ons zorg. Wij leveren u medicatie en andere producten uit onze apotheek en de begeleiding van gebruik hiervan. Voor de afhandeling van deze geleverde zorg, zien wij toe op onze eigen administratie, de facturatie en declaraties.

Hoe lang bewaren wij deze informatie?
Er geldt een wettelijke bepaling dat medische informatie 15 jaar bewaard moet worden.
Facturen bewaren wij volgens de wet 7 jaar.
Opgenomen gesprekken worden na 13 maanden verwijderd. En camerabeelden worden na 3 weken verwijderd.
Na deze termijnen zullen wij uw gegevens verwijderen.

Delen van informatie met derden
Apotheek Nederhorst vormt een cluster met de Meent Apotheek en de ’s-Gravelandse Apotheek, waardoor er vanuit deze apotheek ook toegang is tot uw gegevens.
Uw informatie ontvangen wij van en delen wij met de volgende partijen: zorgleveranciers betrokken
bij uw zorgvoorziening (artsen, ziekenhuizen, zorginstellingen en andere apotheken), zorgverzekeraars, vervoerders en onze ICT-leveranciers. Wij delen alleen de informatie die noodzakelijk is met deze derden.
Wij delen geen informatie met leveranciers waarbij de informatie wordt opgeslagen buiten Europa.

Uw rechten
U heeft de volgende rechten:
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor
• niet wordt geschaad).
• Het recht op correctie, aanvulling, afscherming of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet
van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
• Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van bepaalde gegevens.
• Het recht om uw toestemming voor het uitwisselen van gegevens weer in te trekken.

Genomen maatregelen ter bescherming van uw informatie
Wij nemen maatregelen om uw informatie te beschermen. Deze maatregelen verwachten wij ook van de partijen waarmee wij samenwerken en hierover maken wij afspraken.
Op hoofdlijnen:
• Uitwisseling van uw gegevens vindt uitsluitend plaats via beveiligde systemen.
• Met alle betrokken partijen tekenen wij overeenkomsten ten aanzien van de bescherming van informatie, genomen maatregelen en de controle hierop en ten aanzien van de vertrouwelijkheid.
• Betrokken medewerkers van de apotheek gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.
• Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Dit betekent dat wij technische maatregelen hebben getroffen, maar ook dat alleen personen met noodzaak toegang tot uw informatie hebben.

Wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting
Onze apotheek draagt informatie bij voor bovenstaande doeleinden. Deze informatie is altijd ontdaan van al uw persoonlijke informatie (geanonimiseerd). Als we u voor een onderzoek of project willen uitnodigen, doen we dat schriftelijk, telefonisch, of per mail.

Contact en klachten
Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u gebruik maken van uw rechten? Neem contact op met de apotheek.
Heeft u een klacht over de afhandeling hiervan? Of over de verwerking van uw informatie?
Dan kunt zich wenden tot de Klachten- en geschillenregeling van de KNMP
(https://www.knmp.nl/producten/producten-diversen/klachtenregeling-en-geschillenregeling).
Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met de verwerkingsverantwoordelijke of met de Functionaris Gegevensbescherming. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie kunt u ook lezen in onze publieksfolder ‘Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy’.

Apotheek Nederhorst
Verwerkingsverantwoordelijke: Heleen Kuijper-Tissot van Patot
Telefoon: 0294 25 15 54 , Mail: info@apotheeknederhorst.nl

Functionaris Gegevensbescherming: Hester de Bok, Bureau de Bok
Telefoon: 0294 25 15 54 , Mail: hester@bureaudebok.nl

Versie: november 2019